สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบพนักงานราชการ 18 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
ใช้วุฒิ ม.3 หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ใช้วุฒิ ปวส. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการประชุม 7 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ใช้วุฒิ ปวช. /ปวท. / ปวส. ทุกสาขา

4. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ใช้วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา) 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ใช้วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6. ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7. นักวิชาการสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
ใช้วุฒื ป.โทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8. นักวิชาการบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com