การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14160 บาท
อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ / ปวส. เคมีปฏิบัติการ หรือเคมีอุตสาหการ

2. เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14160 บาท
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน 16830 บาท
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

สมัครงานที่ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มยินยอมตรวจสอบประวัติ