กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน 30,058 อัตรา (ทั่วประเทศ)

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน 30,058 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ อปท. หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)
– รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
– สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย
– คุณสมบัติ
1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.
3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
– เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง
– ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือเพจท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย https://www.facebook.com/thongthinthai

2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง
– ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา
– รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563
– สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย
– คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น
– ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเพจกรมการปกครอง Fanpage กรมการปกครอง fanpage https://www.facebook.com/dopafanpage

งานล่าสุด:

สำนักงาน กปร. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 631 อัตรา (สมัครออนไลน์)
กรมการข้าว เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 22 อัตรา (สมัครออนไลน์)
รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 24 ธ.ค.63 จำนวน 620 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 325 อัตรา
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสอบทหารกองหนุนบรรจุข้าราชการ 50 อัตรา (ม.3)
รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 17 ธันวาคม 2563 จำนวน 458 อัตรา
สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัคร ธุรการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 22 อัตรา (สมัครออนไลน์)
Please follow and like us: