เทศบาลตำบลบึงระมาณ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
คนงาน
– ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านเอกสาร 1 อัตรา
– ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดย รพ.รัฐบาล)
5.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
6.สำเนาเอกสารอื่น อาทิเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, หลักฐานทางทหาร สด.8 สด.9 สด.43 หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
สนใจสมัครโทร 055365241

รายละเอียด