อบต.แก่งโสภา พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เงินเดือน 15,000

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี โท เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือ
ข้าราชครูได้

ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๗ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเบอร์โทร ๐ ๕๕๒๙ ๓๑๐๐

รายละเอียดเพิ่มเติม