ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี ทุกสาขา)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เลขที่
๕๒ หมู่ ๗ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๙ ๘๔๓๘ – ๓๙ ต่อ ๑๑๑๗

รายละเอียดเพิ่มเติม