สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 รับสมัคร

ด้วยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

พนักงานบริการ 5 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ใช้วุฒิ ม.6

เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
เงินเดือน 11500 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการจัดการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 214615 ต่อ 341 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

รายละเอียด

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: