สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานฯ 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 4 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ปวส

โรงพยาบาลชาติตระการ 1 อัตรา

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 1 อัตรา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

โรงพยาบาลพรหมพิราม 1 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 4 อัตรา

พนักงานซักฟอก 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
พนักงานบริการ 2 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)

โรงพยาบาลวังทอง 1 อัตรา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครฯ รพร.นครไทย
ประกาศรับสมัครฯ รพ.ชาติตระการ
ประกาศรับสมัครฯ รพ.บางกระทุ่ม
ประกาศรับสมัครฯ รพ.พรหมพิราม
ประกาศรับสมัครฯ รพ.วัดโบสถ์
ประกาศรับสมัครฯ รพ.วังทอง
รายละเอียดแต่ละโรงพยาบาล