สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จะรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
เงินเดือน 11400 บาท ทำครบ 6 เดือน ได้เพิ่ม 4000 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) เพศชาย
(๒) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(๓) มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในการขับรถยนต์
(๔) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย
(๕) ต้องพ้นจากการรับราชการทหาร

การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 489 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056729736

รายละเอียดเพิ่มเติม