สตง.ภาค 10 พิษณุโลก รับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 เพื่อเข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก