วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร งานพัสดุ (ปวส.)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง งานพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท
เพศ ชาย หญิง อายุ 18 – 50 ปี

รับสมัครตังแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม