ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน 3 อัตรา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 440 บาท สามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศ

ตามที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ตามประกาศรับสมัครบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และครบกำหนดการรับสมัครในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น ในการนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครบุคคล เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนไม่ถึงเกณฑ์

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากร จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (รายวัน) อัตราค่าจ้างวันละ 440.00 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยในภารกิจด้านการรับบริจาคโลหิต เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการปฎิบัติการ จัด

เตรียมอุปกรณ์ ดูแลผู้บริจาคโลหิต และทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต

2. ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยในภารกิจการตรวจคุณภาพโลหิต จัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงขยะติดเชื้ออันตราย

3. ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยในภารกิจด้านการเตรียมส่วนประกอบโลหิต ภายใต้การกำกับของนักเทคนิคการแพทย์ ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงขยะติดเชื้ออันตราย

4. ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยในภารกิจงานเบิก – จ่ายโลหิต และส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ผลิตภัณฑ์จากโลหิตอื่นๆ ที่ใช้ในงานห้องปฎิบัติการธนาคารเลือด

5. ปฏิบัติงานในวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 20 วัน ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ()

3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทนสามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลา

ให้กับงานได้ดี สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

2. การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่กำหนด โดยสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าในวันที่ส่งเอกสาร ไม่ขอรับการ Walk in ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โทร. 055 211353 – 4 ต่อ 300 โทรศัพท์ 09-0090-6196 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

3.เอกสารและหลักฐาน

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript Records) ครบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สด.3 หรือ สด.8, ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเฟสบุ๊คภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย https://www.facebook.com/regionbloodcentre9

5. วิธีการสอบแข่งขัน

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ คุณลักษณะ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร 2

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: