ที่ทำการอำเภอบางกระทุ่ม รับสมัครจ้างเหมา

📣ประกาศอำเภอบางกระทุ่ม
🔅เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🔸จำนวนอัตราว่างที่จัดจ้าง 1 อัตรา
🔸อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาท ต่อเดือน
🔅รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566
📍ณ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-5539-10666 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
🔸ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
🔅ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
🔸ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.
📍ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม ชั้น 2
🔸วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง