สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม