โรงพยาบาลชาติตระการ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลชาติตระการ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา / ป.ตรี / 440 บาท
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา / ป.ตรี / 700 บาท
นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา / ป.ตรี / 660 บาท
เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา / ปวส / 400 บาท
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา / ม.3 ม.6 ปวช / 340 บาท
พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา / ม.3 ม.6 ปวช / 320 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่ง
หลักฐานทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอุบัติเหดุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชาติตระการ เลขที่
112 หมู่ 5 ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
ระยะเวลาที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพ่ิมเติม