โรงเรียนมัธยมสาธิต มนเรศวร รับสมัคร อาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ (รายชั่วโมง)

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี ภาษาอักฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • มีทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

ยื่นใบสมัครได้ ณ อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 19 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม