โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง รับสมัคร ธุรการโรงเรียน (ปวช.ขึ้นไป)

รับสมัคร 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563