อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 ตำแหน่ง

อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงาน 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 5 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

  1. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
  2. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
  3. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
  4. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
  5. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

  1. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา คหกรรม จํานวน 1 อัตรา
  2. ตําแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชา พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา (ผู้ฝึกสอนกีฬา วอลเลย์บอล)
  3. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 2 (ตึกใหม่) ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 055 987718 – 20

รายละเอียดเพิ่มเติม