สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัคร 18 – 24 สิงหาคม 2563