กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา (ทั่วประเทศ)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ (กำหนดการรับสมัครแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7,255 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
5. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ
(กำหนดการรับสมัครแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ)

ประกาศรับสมัคร
ใบรับรองแพทย์ตามกฏ ก.
บสมัคร