อบต.บ่อทอง รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ าเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็ก ก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท (สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง)

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการก าหนดและต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กำหนด
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
4. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคม มีความตั้งใจ
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคม มีความตั้งใจ จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้
2. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้
3. สามารถจัดโภชนาการสไหรับเด็กได้
4. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี

ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี (ปีละ 2 ครั้ง)

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100.- บาท ค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 055-90-6418 ต่อ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม