ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (หมดเขต 10 กันยายน 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
– 17,520 บาท / เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสาขาวิชาบัญชี
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี และในงานที่ปฏิบัติ
3.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
4.มีความรู้ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารสมัครสอบ
1.ใบสมัคร
2.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกไม่เกิน 1 เดือน
3.ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
6.เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเศวร ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี