การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 27 อัตรา

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เศรษฐกร 6 (สังกัดกองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,900 -24,000  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานก็ได้

2.  ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1)  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2)  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์(สาขาคอมพิวเตอร์)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นักประชาสัมพันธ์ 5 ( สังกัด กองสื่อสารองค์กร )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5. นิติกร 5 (สังกัดกองคดี)  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

6. นักบริหารพัสดุ 5 ( สังกัดกองพัสด )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

7. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอาคารสถานที่ )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

8. นักบริหารการลงทุน 5  ( สังกัดกองการตลาด )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
– ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน(HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

9. เศรษฐกร 5 ( สังกัดกองนโยบายและแผน )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

10. วิศวกร 5 ( สังกัด กองวิศวกรรม )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาส ารวจ หรือสาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11. นักบริหารการเงิน 6 ( สังกัดกองการเงิน)
 จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับ
สมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

12. นักบัญชี 5 (สังกัดกองบัญชีการเงิน)  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

13. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบการ )  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

14. วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

15. วิศวกร 6 ( สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง )  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับ
สมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

16. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอำนวยการปฏิบัติการ 1 ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/สิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า/อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

17. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 ( สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์

18. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมีสุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

19. นักบัญชี 5  (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

20. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

21. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/โยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

22. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

23. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การคลัง

24. วิศวกร 5 ( สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

25. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครออนไลน์ที่ ที่เว็บไซต์   https://ieat.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม