วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก 83 อัตรา (หลายจังหวัด)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน 83 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 7 -11 ตุลาคม 2566

ประกาศ เรื่อง การรับสมัคค้ดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ จำนวน 83 อัตรา ดังนี้

รหัส 01 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 03 หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ 15 อัตรา
รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 4 อัตรา
รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา
รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด 4 อัตรา
รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย 12 อัตรา
รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน 4 อัตรา
รหัส 09 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย 4 อัตรา
รหัส 10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด 4 อัตรา
รหัส 11 หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น 3 อัตรา
หัส 12 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร 2 อัตรา
รหัส 13 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย 2 อัตรา
รหัส 14 หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด 6 อัตรา
รหัส 15 หอควบคุมการจราจรทางอากาศบรีรัมย์ 5 อัตรา
รหัส 16 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 15 อัตรา
รหัส 17 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 อัตรา
รหัส 18 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 4 อัตรา
รหัส 19 ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 5 อัตรา
รหัส 20 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 21 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน 4 อัตรา
รหัส 22 หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง 4 อัตรา
รหัส 23 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ 4 อัตรา
รหัส 24 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ 4 อัตรา
รหัส 25 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก 4 อัตรา
รหัส 26 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม 2 อัตรา
รหัส 27 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 28 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา
รหัส 29 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบัน
ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง ที่เลือกสมัครตามข้อที่ 1.1 หรือ 1.2 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 อายุไม่เกิน 32 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534)
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบันที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง
1.3 มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี(นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
1.4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
1.5 เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
1.6 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเ ลือกหากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.5 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานทันที

2. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่เลือกสมัครตามข้อที่ 1.3 เท่านั้นมีรายละเอียดดังนี้

2.1 อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539)
2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.3 มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
2.4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
2.5 เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
2.6 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.5 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานทันที

การรับสมัคร
1. ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต๋ บวท.https:/www.aerothai.co.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา“หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-9274
หรือ 0-2285-9269-71 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

2. การยื่นใบสมัครผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
ประกอบการรับสมัตรตามข้อ 4 ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อแล:รับรองความถูกต้องทุกฉปับ โดยมีวิธีการยื่นใบสมัครดังนี้
2.1 ยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ่ากัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี นนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ณ ห้องประชุม B C ชั้น 1 อาคารอ่านวยการ
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลนมานเอกสารการสมัคแทน ต้องมีใขมอบฮนาจพร้อมสำเนาปัตประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และบัตรประจำาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
2.2 ส่งเอกสารการสมัคทางไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน) เท่านั้น ระบุ”ผู้รับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (รับสมัครงาน)” โดย บวท. จะพิจารณาวันเวลาการส่งเอกสารสมัครงานจากตราประทับไปรษณีย์เป็นหลักไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.