การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 39 ตำแหน่ง 129 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานเดินรถ 6  (สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ)          จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6   (สังกัดฝ่ายบริการโดสาร)    จำนวน 7 อัตรา
3. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6   (สังกัดฝ่ายบริการโดสาร)    จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกร 6 วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุสตสาหการ (สังกัดฝ่ายการช่างกล)       จำนวน 1 อัตรา
5. วิศวกร 6 วิศวกรรมอุสตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา  (สังกัดฝ่ายการช่างโยธา)      จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร 6 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโยธา  (สังกัดฝ่ายการช่างโยธา)      จำนวน 2 อัตรา
7. สถาปนิก 6  (สังกัดฝ่ายการช่างโยธา)         จำนวน 1 อัตรา
8. พนักการบัญชี 6 (สังกัดฝ่ายการช่างโยธา)      จำนวน 1 อัตรา
9. วิศวกร 6 วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศกรรมสื่อสาร  (สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม)      จำนวน 4 อัตรา
10. พนักการบัญชี 6 (สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม)      จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานพัสดุ 6  (สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม)      จำนวน 1 อัตรา
12. วิศวกร 7   วิศวกรรมโยธา  (สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง)   จำนวน 3 อัตรา
13. วิศวกร  6  วิศวกรรมโยธา  หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล (สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง)   จำนวน 3 อัตรา
14. พนักงานเทคนิค 5 ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ หรือช่างโยธา (สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง)   จำนวน 3 อัตรา
15. พนักงานคอมพิวเตอร์  6 (สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 7 อัตรา
16. พนักงานตรวจสอบภายใน 6 (สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน) จำนวน 9 อัตรา
17. พนักงานเทคนิค 6  (สังกัดฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน) จำนวน 5 อัตรา
18. พนักงานพัสดุ 6   (สังกัดฝ่ายการพัสดุ) จำนวน 7 อัตรา
19. พนักงานการบัญชี 6 (สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี ) จำนวน 10 อัตรา
20. บุคลากร 6 นิติศาสตร์  (สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จำนวน 2 อัตรา
21. บุคลากร 6  (สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จำนวน 2 อัตรา
23. พนักงานการบัญชี 6 (สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
24. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดสำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ) จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดสำนักงานผู้ว่าการ) จำนวน 5 อัตรา
26. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โยบายและแผน 7  (สังกัดสำนักงานนโยบาย แผน วิจัย และพัฒนา) จำนวน 2 อัตรา
27. นิติกร 6 (สำนักงานอาณาบาล) จำนวน 12 อัตรา
28. พนักงานพัสดุ 6   (สังกัดสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
29. บุคลากร 6  (สังกัดสถาบันฝึกอบรมระบบราง)  จำนวน 4 อัตรา
30. วิศวกร  6  วิศวกรรมโยธา  หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม(สังกัดฝ่ายบริหารโครงการรถไฟฟ้า)   จำนวน 1 อัตรา
31. พนักงานการเดินรถ 6 (สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ) จำนวน 3 อัตรา
32. พยาบาล 6 ด้านงานวิสัญญีพยาบาล (สังกัดสำนักงานแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
33. พยาบาล 6 ด้านงานห้องผ่าตัด (สังกัดสำนักงานแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
34. เภสัชกร 6  (สังกัดสำนักงานแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
35. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย) จำนวน 1 อัตรา
36. พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 (สังกัดศูนย์บริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา
37. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย) จำนวน 1 อัตรา
38. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์) จำนวน 6 อัตรา
39. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (สังกัดกองควบคุมการปฏิบัติการ) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (สามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.thหรือ https://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 26กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม