กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน (2564)

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด

กรมทหารพรานที่ 31
กรมทหารพรานที่ 32
กรมทหารพรานที่ 33
กรมทหารพรานที่ 35
กรมทหารพรานที่ 36

หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 และ หมวดทหารพรานหญิงที่ 32
เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

ตำแหน่ง
– ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 30 สิงหาคม 2564 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
– เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
– มีความพระพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ
– เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– ทหารพรานชาย : ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิด พ.ศ. 2534 – 2546)

– ทหารพรานหญิง : ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิด พ.ศ. 2534 – 2546)

– สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– ใบสมัคร / จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา, มารดา / จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา / จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8, สด.9 ,หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
– ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ โรงพยาบาลทหาร (รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
– หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

กำหนดการรับสมัคร
– รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ หน่วยรับสมัคร

หน่วยรับสมัคร
– กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
– กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
– กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
– กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
– กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681-779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

ติดต่อสอบถาม
– กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842

รายละเอียดเพิ่มเติม